Członkostwo

Członkowie PSJ dzielą się na:

  • zwyczajnych
  • honorowych
  • wspierających

Członkiem zwyczajnym PSJ może zostać każdy, po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz wykazaniu swojego dorobku na rzecz polskiego środowiska jazzowego. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd. Decyzja odmowna wymaga pisemnego uzasadnienia i jest ostateczna.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków PSJ w formie uchwały osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie rozwoju i popularyzacji jazzu.

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością PSJ, deklarując na rzecz PSJ swoją pomoc rzeczową lub finansową.

Deklarację członkowską możesz pobrać TUTAJ

Wypełnione i podpisane deklaracje prosimy przesyłać w formie skanu na adres: nasi@psjazz.pl.

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe