Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowgo

§1 Postanowienia ogólne

 1. Komisja Rewizyjna PPSJ jest organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego (Zarządu Głównego PSJ) i niepodlegającym Zarządowi Głównemu PSJ w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna PSJ działa na podstawie Statutu PSJ oraz uchwał Zgromadzenia Delegatów PSJ.
 3. Komisja Rewizyjna PSJ liczy trzech członków i wybierana jest na Zgromadzeniu Delegatów PSJ, na okres trzech lat.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna PSJ konstytuuje się, wybierając ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego.

§2 Członkowie Komisji Rewizyjnej

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej PSJ nie mogą być członkami Zarządu Głównego PSJ ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej PTM nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTM nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, lecz mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.
 4. Każdy członek jest zobowiązany do osobistego brania udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§3 Zasady pracy Komisji Rewizyjnej

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej PSJ odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.
 2. Zarząd Główny PSJ zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej PSJ wyjaśnień, pomocy i udostępniać dokumenty w celu ułatwienia wykonywania jej obowiązków wynikających z zapisów Statutu PSJ.
 3. Zarząd Główny PSJ przedstawia Komisji Rewizyjnej PSJ zaświadczenia: z ZUS o niezaleganiu w płatności składek i z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.
 4. W obradach Komisji mogą uczestniczyć, celem złożenia wyjaśnień, zaproszeni przez Przewodniczącego członkowie Zarządu Głównego PSJ.
 5. Protokół posiedzenia przyjęty przez Komisję podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej PSJ obecni na posiedzeniu.

§4 Zadania Komisji Rewizyjnej

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na działalność członków Zarządu,
 • stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§5 Przepisy końcowe

 1. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna swoją działalność od razu po wyborze w czasie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w oparciu o protokolarne przyjęcie dokumentacji od ustępującej Komisji.
 2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub z inicjatywy własnej członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe