Statut PSJ

Statut Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego
uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSJ w dn.24 kwietnia 2017r.

Rozdział I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny stowarzyszenia.

§1

Stowarzyszenie pod nazwą “Polskie Stowarzyszenie Jazzowe” zwane dalej w skrócie “PSJ”, jest społeczną organizacją polskich muzyków jazzowych oraz publicystów, organizatorów i animatorów jazzu, i jest ich naczelną reprezentacją. W kontaktach międzynarodowych PSJ może posługiwać się nazwą “Polish Jazz Association”.

§2

Terenem działania PSJ jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Warszawa. Dla realizacji celów statutowych PSJ może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

PSJ jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

PSJ może powoływać Oddziały PSJ jako terenowe jednostki organizacji niepodlegające osobnemu wpisowi do rejestru. Członkowie Oddziałów pozostają członkami PSJ wg zasad członkowstwa obowiązujących w PSJ.

§5

PSJ może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym zakresie działań.

§6

 1. PSJ używa pieczęci okrągłej z napisem na otoku: “Polskie Stowarzyszenie Jazzowe”, z napisem pośrodku: “Zarząd w Warszawie”, jak również pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.
 2. Godłem PSJ jest stylizowana trąbka z literami PSJ. Godło PSJ podlega ochronie prawnej.

§7

PSJ opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw PSJ może zatrudnić pracowników, w tym również swoich członków.

Rozdział II
Cele i środki działania PSJ

§8

Celem PSJ jest:

 1. Skupianie muzyków, organizatorów oraz publicystów zajmujących się jazzem w organizację działającą na rzecz wszechstronnego rozwoju muzyki jazzowej i jej pozycji w polskiej kulturze.
 2. Popieranie i upowszechnianie twórczości muzycznej oraz dbanie o jej poziom artystyczny.
 3. Dbanie o etyczne i zawodowe kwalifikacje swoich członków.
 4. Sprawowanie edukacyjnej opieki nad amatorskim ruchem jazzowym.
 5. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
 6. Reprezentowanie oraz ochrona twórczych, zawodowych i społecznych interesów członków PSJ.
 7. Współuczestniczenie w kształtowaniu polityki kulturalnej e Polsce w zakresie spraw związanych z muzyką jazzową i gatunkami pokrewnymi.

§9

PSJ realizuje swoje cele przez:

 1. Skupianie w ramach członkostwa osób, które wnoszą szczególnie twórczy wkład swoją działalnością zawodową, naukową, publicystyczną, organizatorską itp. w rozwój muzyki jazzowej i środowiska jazzowego.
 2. Współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi dla rozwoju i popularyzacji muzyki jazzowej.
 3. Inicjowanie i organizowanie na terenie całego kraju koncertów, festiwali, konkursów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz innych imprez muzycznych o charakterze jazzowym i gatunków pokrewnych.
 4. Prowadzenie niewyodrębnionej lub wyodrębnionej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem w celu uzyskiwania środków materialnych do realizacji zadań statutowych.
 5. Udzielanie członkom PSJ wszechstronnej pomocy w ich działalności artystycznej i zawodowej.
 6. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w zakresie spraw socjalnych, w tym prowadzenie wyodrębnionych funduszy wspomagających i pomocowych.
 7. Prowadzenie działalności szkoleniowej podnoszącej kwalifikacje zawodowe członków PSJ.
 8. Organizowanie warsztatów edukacyjnych dla amatorskiego ruchu muzycznego o charakterze jazzowym.
 9. Organizowanie i prowadzenie otwartych klubów ze stałą działalnością muzyczno-artystyczną.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej i fonograficznej, a w szczególności wydawanie czasopism, biuletynów, informatorów muzycznych, folderów, plakatów, płyt, kaset, witryn internetowych itp.
 11. Inicjowanie i popieranie badań związanych z historią i rozwojem jazzu, organizowanie seminariów, prelekcji, spotkań dyskusyjnych itp.
 12. Uczestnictwo w fundacjach.
 13. Podejmowanie innych działań mogących służyć realizacji statutowych celów PSJ.
 14. Inicjowanie i popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym oraz współpracy z organizacjami jazzowymi za granicą.

§10

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie realizuje odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  2. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prawa;
  5. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  6. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – dotyczy środowiska jazzowego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie i ich prawa i obowiązki

§11

Członkami zwyczajnymi PSJ mogą być pełnoletni obywatele RP wykazujący się należytymi kwalifikacjami oraz dorobkiem w dziedzinie twórczości jazzowej, oraz osoby zasłużone dla rozwoju muzyki jazzowej i wykazujące się szczególnym dorobkiem wzbogacającym rozwój muzyki jazzowej i środowiska jazzowego. Członkami PSJ mogą być także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, o ile w swym dorobku zasłużyły się szczególnie dla polskiego środowiska jazzowego.

§12

Członkowie PSJ dzielą się na:

 1. honorowych
 2. zwyczajnych
 3. wspierających

§13

Członkiem zwyczajnym PSJ może zostać każdy, po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz wykazaniu swojego dorobku na rzecz polskiego środowiska jazzowego. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd. Decyzja odmowna wymaga pisemnego uzasadnienia i jest ostateczna.

§14

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków PSJ w formie uchwały osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie rozwoju i popularyzacji jazzu.

§15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością PSJ, deklarując na rzecz PSJ swoją pomoc rzeczową lub finansową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie składanych pisemnych deklaracji.

§16

Członkowie PSJ mają następujące prawa:

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi:
  1. mogą brać udział w pracach PSJ;
  2. mogą korzystać z wszelkich uprawnień wynikających ze Statutu PSJ;
  3. mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzaniach Członków PSJ z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Jeżeli tym członkiem jest przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, to działa on w PSJ przez powołany organ lub umocowanego przedstawiciela.

§17

Członkowie PSJ są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PSJ;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów PSJ;
 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego, wzajemnego poszanowania i etyki zawodowej;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń finansowych w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków PSJ, z wyjątkiem:
  1. członków honorowych, którzy zwolnieni są od płacenia składek; 
  2. członków wspierających, którzy swój wkład materialny, w postaci pomocy rzeczowej lub finansowej wnoszą na podstawie umowy zawieranej z PSJ reprezentowanym przez Zarząd.

§18

 1. Członkostwo PSJ ustaje na skutek:
  1. śmierci;
  2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządów PSJ;
  3. skreślenie przez Zarząd:
   • z powodu trwałego zaniechania twórczości muzycznej, publicystycznej lub działalności organizatorskiej w dziedzinie jazzu i muzyki pokrewne. (Powyższe nie dotyczy członków zwyczajnych PSJ, którzy pełnią funkcję we władzach, legitymują się co najmniej dwudziestoletnim stażem członkowskim lub uzyskali status rencisty lub emeryta na podstawie stosowanych przepisów)
   • z powodu doprowadzenia do zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata;
  4. wykluczenia przez Zarząd na podstawie:
   • prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego obejmującego rozstrzygnięcie w przedmiocie wykluczenia z PSJ,
   • prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego orzekającego wobec członka środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu,
 2. Członkowi skreślonemu z listy członków PSJ przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków PSJ. Prawo to przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia powiadomienia o skreśleniu i realizowane jest złożeniem odwołania za pośrednictwem Zarządu. Uchwałę, obejmującą rozstrzygnięcie wniesionego skutecznie odwołania skreślonego członka PSJ, Zarząd umieszcza w porządku dziennym obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków PSJ. Do dnia podjęcia uchwały odwołujący się korzysta z członkostwa.
 3. Odpis uchwały o skreśleniu wraz z uzasadnieniem Zarząd PSJ doręcza zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni.
 4. Członek wykluczony z PSJ może do PSJ przystąpić ponownie po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.

§19

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków PSJ.

ROZDZIAŁ IV
Władze PSJ

§20

Władzami PSJ są:

 • Walne Zgromadzenie Członków PSJ.
 • Zarząd PSJ.
 • Komisja Rewizyjna PSJ
 • Sąd Koleżeński PSJ.

§21

 1. Kadencja wszystkich władz PSJ trwa 3 lata.
 2. Wybory do władz PSJ odbywają się w głosowaniu tajnym przy liczbie kandydatów, jakiej wielkość nie może przekroczyć trzykrotność składu danego organu przewidzianą Statutem. Listę kandydatów dla każdego organu otwiera i zamyka osoba przewodnicząca obradom..
 3. Członkowie PSJ mogą być wybrani tylko do jednego organu władzy Stowarzyszenia.
 4. Członkowie władz PSJ pełnią funkcję społecznie.
 5. Członek Zarządu PSJ może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Umowę w tym zakresie z członkiem Zarządu zawiera członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej określającej wysokość wynagrodzenia i czas trwania umowy. Wynagrodzenie miesięczne członka Zarządu nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku zawarcia umowy.
 6. Członkowie Władz PSJ mogą występować o zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją. Szczegółowy zakres zwrotu kosztów określa Regulamin Zwrotu Kosztów przyjęty uchwałą Zarządu Głównego PSJ.
 7. Uchwały władz PSJ podejmowane są  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, z zastrzeżeniem spraw, co do których Statut stanowi inaczej.
 8. W razie zmniejszenia się składu władz PSJ, wymienionych w &20 pkt 2-4, w okresie kadencji, poniżej statutowo przewidzianej liczby członków danego organu, Zarząd PSJ, na wniosek pozostałych członków takiego organu uzupełnia skład o wskazane osoby. Uzupełnienie dotyczy maksymalnie 1/3 statutowo przewidzianej liczby członków organu. Osoby te w danym organie pełnią swoją funkcję tylko do dnia podjęcia uchwały przez najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSJ w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego organu.
 9. Szczegółowe zasady głosowania określa regulamin obrad przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków PSJ.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§22

 1. Najwyższą władzą PSJ jest Walne Zgromadzenie Członków PSJ.
 2. 2.Walne Zgromadzenie Członków PSJ może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest co trzy lata przez Zarząd PSJ. Zgromadzenie Nadzwyczajne może być zwoływane w każdym terminie z inicjatywy Zarządu PSJ, Komisji Rewizyjnej PSJ lub na wniosek 1/5 liczby członków zwyczajnych PSJ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSJ obraduje nad spawami, dla których zostało zwołane i podejmuje uchwały przewidziane porządkiem obrad.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków PSJ należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności programowej, merytorycznej i finansowej PSJ.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu PSJ, Komisji Rewizyjnej PSJ, Sądu Koleżeńskiego PSJ, Rady Programowej PSJ.
 3. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie oraz wniesionych skutecznie odwołań.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Wybór członków Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Nadawanie godności członka honorowego PSJ.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania PSj.
 8. Powoływanie komisji problemowych.
 9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.

§24

 1. Walne Zgromadzenie Członków PSJ władne jest do podejmowania uchwał w granicach porządku dziennego obrad zawartego w z zawiadomieniach wysyłanych w trybie określonym w & 25. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością dwóch trzecich głosów.
 2. Walne Zgromadzenie Członków PSJ podejmuje uchwały w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 3. Walne Zgromadzenie Członków PSJ podejmuje uchwały zwykłą bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut nie stanowi inaczej. Głosów wstrzymujących nie liczy się.

§25

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków PSJ, Zarząd PSJ zawiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną-mail, członków PSJ co najmniej na 14 dni przed Zgromadzeniem.

ZARZĄD PSJ

§26

 1. Najwyższą władzą wykonawczą między Walnym Zgromadzeniem Członków PSJ jest Zarząd PSJ.
 2. Zarząd liczy 9 osób.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu.
 4. Zarząd PSJ odbywa swe posiedzenie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 5. Pracami Zarządu PSJ kieruje Prezes PSJ.

§27

Zarząd PSJ działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który określa zasady uczestnictwa z głosem doradczym innych osób.

§28

Członka Zarządu można odwołać w sytuacji:

 1. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji;
 2. jeżeli z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań;
 3. skreślenia z listy członków PSJ lub wykluczenia z członkostwa;
 4. na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego za przestępstwo umyślne popełnione na szkodę PSJ, bądź orzekającego zakaz pełnienia funkcji w PSJ.

§29

Do zadań Zarządu PSJ należy:

 1. Reprezentowanie PSJ na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków PSJ oraz wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej PSJ.
 3. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków PSJ.
 4. Współdziałanie z Oddziałami PSJ na podstawie &4 Statutu.
 5. Sporządzanie planów działalności PSJ i współdziałanie z Radą Programową PSJ.
 6. Wykonywanie budżetu PSJ.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie majątku PSJ z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków PSJ.
 8. Podejmowania decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz PSJ.
 9. Podejmowanie postanowień w sprawach przyjęć, skreśleń i wykluczeń członków PSJ.
 10. Powoływanie i odwoływanie zarządów wyodrębnionych funduszów.
 11. Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów PSJ.
 12. Powoływanie i odwoływanie ze swego grona Komisji d/s Odznaczeń.
 13. Powoływanie i odwoływanie jednostek organizacyjnych PSJ oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania.
 14. Powoływanie i odwoływanie osoby kierującej działalnością gospodarczą prowadzoną przez PSJ oraz kierowników prowadzących zakłady własne PSJ, a także sprawowanie nadzoru nad tą działalnością.
 15. Wybór Prezydium Zarządu w składzie: prezes i wiceprezes oraz trzech członków.

§30

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

 1. Wykonywanie zadań Zarządu w okresie między posiedzeniami tego organu, w sprawach niecierpiących zwłoki.
 2. Składanie sprawozdań Zarządowi.
 3. Wnioskowanie w sprawie wydatkowania Funduszu Statutowego.
 4. Podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz PSJ.

KOMISJA REWIZYJNA

§31

 1. Najwyższą władzą kontrolną PSJ w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków PSJ jest Komisja Rewizyjna PSJ.
 2. Komisja Rewizyjna PSJ składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków PSJ.
 3. Komisja Rewizyjna PSJ wybiera spośród swych członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna może rozpatrywać i wnioskować w sprawach bieżącej i poprzedniej kadencji, jeżeli występują sprawy wymagające bezzwłocznego rozpatrzenia lub ujawnia się sprawy nieznane Walnemu Zgromadzeniu lub które z jakichś powodów nie były rozpatrzone.

§32

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej PSJ należy przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PSJ, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.
 2. Komisja Rewizyjna PSJ zobowiązana jest do składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków PSJ i stawiania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PSJ.
 3. Komisja Rewizyjna PSJ występuje do Zarządu PSJ z informacjami oraz wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSJ ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu PSJ z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Stowarzyszenia i zatwierdza sprawozdania finansowe, do przedkładania których zobowiązany jest Zarząd.

§33

Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej PSJ określa regulamin.

§34

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 1. Członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. Likwidator, kierownicy jednostek będących w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia oraz osoby zatrudnione w PSJ.
 3. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej.

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§35

 1. Najwyższą władzą sądowniczą PSJ w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków PSJ jest Sąd Koleżeński PSJ.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków PSJ.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PSJ może brać udział w posiedzeniach Zarządu PSJ z głosem doradczym.

§36

Sąd Koleżeński powołany jest do rozpoznania wszelkich sporów między członkami PSJ oraz spraw o postępowanie przez członka PSJ godzące w postanowienia Statutu PSJ, naruszanie przez członka PSJ norm etyki zawodowej i społecznej lub zasad współżycia społecznego.

§37

Szczegółowy zakres działań i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

ROZDZIAŁ V
Oddziały PSJ

§38

 1. Oddziały PSJ jako terenowe jednostki organizacyjne tworzone są uchwałą Zarządu.
 2. Oddział PSJ musi liczyć co najmniej 15 członków zwyczajnych PSJ.
 3. Zakres działalności oddziału określa Program Działalności Oddziału zatwierdzony przez Zarząd PSJ.
 4. Pracami oddziału kieruje trzyosobowy Zarząd Oddziału powoływany i odwoływany przez Zarząd PSJ. Szczegółowy zakres organizacji, obowiązków i uprawnień Zarządu Oddziału określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd PSJ.
 5. Oddział PSJ używa oznaczenia: “Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – Oddział (…)” ze wskazaniem miejscowości siedziby, a także korzysta z Godła PSJ.

ROZDZIAŁ VI
Rada Programowa PSJ

§39

 1. Rada Programowa jest kolegialnym organem doradczym PSJ realizującym bieżące obowiązki wobec Zarządu PSJ.
 2. Radę Programową powołuje Walne Zgromadzenie Członków PSJ.
 3. Rada Programowa PSJ liczy 11 osób, w tym Przewodniczącego wybranego ze swego grona do następnego posiedzenia.
 4. Rada Programowa PSJ odbywa swe posiedzenie nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Pracami Rady Programowej PSJ kieruje Przewodniczący Rady Programowej PSJ.
 6. Rada Programowa PSJ działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

§40

Członka Rady Programowej można odwołać w sytuacji:

 1. złożenia przez członka Rady rezygnacji z pełnionej funkcji,
 2. jeżeli z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań,
 3. na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego za przestępstwo umyślne popełnione na szkodę PSJ bądź orzekającego zakaz pełnienia funkcji w PSJ.

§41

Do zadań i kompetencji Rady Programowej PSJ należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków PSJ.
 2. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków PSJ sprawozdania ze swej działalności.
 3. Wytyczanie zadań PSJ w zakresie spraw programowych.
 4. Nadzór nad programową działalnością PSJ oraz Oddziałów PSJ.
 5. Powoływanie i nadzór nad pracami Zespołów problemowych PSJ. Zasady powoływania oraz strukturę Zespołów problemowych Rada określa w swoim regulaminie.
 6. Inicjowanie i wspomaganie nowych kierunków działalności PSJ zarówno w kraju jak i za granicą.
 7. Inicjowanie oraz organizowanie działalności impresaryjnej.
 8. Nadzór nad stroną artystyczną festiwali i innych imprez jazzowych posiadających legitymację PSJ jako organizatora lub współorganizatora, instytucji wspierającej lub sponsorującej.
 9. Krzewienie tradycji jazzu polskiego, propagowanie celów i misji PSJ oraz wspomaganie wszelkich przedsięwzięć związanych z ideą popularyzacji jazzu.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze PSJ

§42

Majątek PSJ stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§43

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:

 1. składki członkowskie;
 2. dotacje, subwencje;
 3. darowizny, spadki, zapisy;
 4. dochody z działalności statutowej i nie wyodrębnionej lub wyodrębnionej działalności gospodarczej;
 5. dochody z ofiarności publicznej (zbiórki publicznej).

§44

 1. Stowarzyszenie może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, której dochód przeznaczony będzie na realizację jego statutowych zadań,
 2. Przedmiot działalności gospodarczej określony Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:
  • Jako działalność przeważającą:
   1. pozostałą działalność rozrywkową, gdzie indziej sklasyfikowaną (92.34.Z).
  • Jako działalność podstawową:
   1. działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z)
   2. działalność domów i ośrodków kultury (92.31.F)
   3. działalność galerii i salonów wystawienniczych (92.31.E)
   4. działalność filharmonii, orkiestr, chórów (92.31.C)
   5. działalność organizacji profesjonalnych (91,12.Z)
   6. pozostałe formy kształcenia, a gdzie indziej sklasyfikowane (80.42.Z)
   7. reklama (74.40.Z)
   8. wydawanie książek (22.11.Z)
   9. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z)
   10. wydawanie nagrań dźwiękowych (22.24.Z)
   11. pozostała działalność wydawnicza, w tym na nośnikach cyfrowych (22.15.Z PKD).
 3. Stowarzyszenie może prowadzić na podstawie uchwały Zarządu działalność gospodarczą poprzez tworzone dla tego celu zakłady własne.
 4. Zarząd Stowarzyszenia powołując Zakład ustala regulamin jego funkcjonowania, wyodrębnia majątek (środki) powierzone dla prowadzenia działalności i ustala zasady rozrachunku oraz udziela pełnomocnictwa osobie powołanej do kierowania Zakładem.
 5. Zakres działania Zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika określa regulamin Zakładu uchwalony przez Zarząd PSJ. Kierownik Zakładu podlegając Zarządowi jednoosobowo, kieruje Zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność wobec PSJ.
 6. Dochód z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej słuzy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§45

1.Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań finansowych PSJ wymagane jest współdziałanie dwóch osób wchodzących w skład Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa PSJ.

2. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu PSJ wypowiada się Prezes PSJ lub Wiceprezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu.

§46

Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
 2. wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach;
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie PSJ

§47

 1. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia i powołania Komisji Likwidacyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków PSJ większością 2/3 liczby głosów “za” do wszystkich oddanych bez względu na liczbę obecnych. Głosów wstrzymujących nie liczy się.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PSJ, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Fotograficy: Urszula Las, Grzegorz Krzysztofik, Jarek Wierzbicki, Marek Rokoszewski. Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe