List otwarty do Zarządu Związku Artystów Wykonawców STOART oraz do członków PSJ

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Ostatnie miesiące, które przyniosły i wciąż niosą w naszym kraju dużo zmian i przeobrażeń, to czas dyskusji, wymiany opinii oraz poszukiwania nowych – odpowiadających aktualnym wyzwaniom i aspiracjom – sposobów działania oraz organizowania się nie tylko przez związki i stowarzyszenia zrzeszające twórców i wykonawców. Wypada zauważyć, że każdy głos i opinia wygłaszane w tych dysputach, są niezwykle cennym wykładnikiem nie tylko aspiracji i nadziei, ale też aktualnych problemów i bolączek z jakimi borykają się poszczególne środowiska. Jako takie, winny być zatem traktowane jako wyrazisty obraz wizji oraz oczekiwań wiązanych przez te środowiska z działalnością i sposobem ich reprezentowania przez poszczególne stowarzyszenia i związki. Niestety, towarzysząca tej wymianie opinii atmosfera, temperatura oraz wymiar merytoryczny – często wykracza poza tzw. “strefę komfortu” oraz obszar statutowej niezależności poszczególnych organizacji. PSJ, jako organizacja pielęgnująca budowaną przez wiele dekad tradycję twórczej niezależności i otwartości, pragnie w tej dyskusji być niezmiennie postrzegane jako organizacja szanująca – podejmowane zgodnie z dobrymi obyczajami i literą prawa – decyzje statutowych ciał innych Związków i Stowarzyszeń.

Wobec licznych opinii wygłaszanych przez środowiska artystyczne – zarówno twórców, jak i wykonawców – dotyczących przebiegu zeszłorocznych wyborów i powołania nowej reprezentacji oraz władz Związku Artystów Wykonawców STOART, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe jako jedna z organizacji będących założycielem tej niezwykle ważnej i zasłużonej w kształtowaniu życia kulturalnego i artystycznego w Polsce organizacji działającej na mocy ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi, apeluje o wygaszenie wszelkich emocji, które w jakikolwiek sposób mogłyby podważać decyzje, podjęte i podejmowane w ramach statutowych uprawnień Z.A.W. STOART. Wszelkie konsekwencje, jak i okoliczności ich podejmowania – w tym ewentualne nieprawidłowości proceduralne – winny być zdaniem PSJ, oceniane i rozstrzygane w atmosferze wolnej od jakichkolwiek nacisków, w ramach wewnętrznej dyskusji z udziałem powołanych do tego organów statutowych. Prawny i formalny spór z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w związku z zastosowanymi procedurami powołania władz STOART, rozbudził pełną emocji dyskusję, realnie zagroził dalszemu istnieniu tej organizacji – szczególnie w kwestii wykonywania uprawnień w zakresie zarządzania pieniędzmi z tytułu praw wykonawczych. Spowodowałoby to, trudne do wyobrażenia konsekwencje dla całego środowiska artystycznego oraz działających na jego rzecz organizacji i stowarzyszeń.

Trwająca wciąż publiczna wymiana zdań, w naszym przekonaniu powinna przeobrazić się w konstruktywny dyskurs szukający nowych pól i zasad współdziałania oraz wzajemnego wspierania aktywności wszystkich reprezentacji środowiska twórców i wykonawców. Tam gdzie trzeba, reformujmy i zmieniajmy dotychczasowe zasady. Róbmy to jednak w poszanowaniu praw do przypisanej każdej organizacji autonomii oraz poszanowania tradycji z której każda z nich wyrosła. Nowemu Zarządowi Z.A.W. STOART powinniśmy dać możliwość oraz szansę podjęcia wyzwań przed nim stojących, począwszy od wdrożenia się w samą organizację, po skuteczne lobbowanie i załatwianie nierozstrzygniętych do tej pory, spraw istotnych dla środowiska. Jest bowiem rzeczą bezsporną, że prowadzone w duchu koncyliacyjnym działania, przyniosą zdecydowanie bardziej pożądany przez wszystkich efekt.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego apeluje zatem o nacechowaną wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i poczuciem współodpowiedzialności współpracę z nowym Zarządem Z.A.W. STOART. Współpracę, która pozwoli temu gremium umocnić skuteczność wykonywania mandatu w przestrzeni zarządzania prawami wykonawczymi, na rzecz szeroko pojętych środowisk twórców i wykonawców.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email